Spracovanie a ochrana osobných údajov

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť Baigner s.r.o., IČO: 47649941, so sídlom Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš, zapísaná na Okresnom súde v Žiline pod spisovou značkou odd. Sro, vl.č.61911/L, ktorá prevádzkuje webové stránky rodinnycoaching.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421 948 777 913 alebo na e-mail: petra@rodinnycoaching.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
 Rozsah osobných údajov a účely spracovania

 Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári pri platených online kurzoch a e-knihe na webových stránkach rodinnycoaching.sk:

 • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu  (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – potrebné na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov; z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;
 • e-mail - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky, doručenie dodatočných informácií k objednávke od dodávateľa, prevádzkovateľa - právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;
 • e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané, a mojím záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;
 • mobilné číslo - za účelom informovania o stave objednávky a VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka - právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;
 • platobné údaje - technické zabezpečenie platby - právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

Osobné údaje zadávané na webstránke rodinnycoaching.sk:

 • e-mail - na účel prístupu k e-knihe zdarma a ďalších podobných noviniek, o  ktorých ste informovaný pri zadávaní vášho e-mailu ako aj v potvrdzovacom e-maile. Na váš e-mail je zaslaný odkaz umožňujúci prístup k e-knihe - právnym základom spracúvania osobných údajov je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať;
 • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) - na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;
 • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu - na účel starostlivosti o zákazníka, zabezpečenie chodu vzdelávacieho podujatia - právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;
 • e-mail, mobilné číslo - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky vstupenky, doručenie vstupenky na živý tréning, aktualizácia informácií o živom tréningu, doručenie dodatočných informácií od dodávateľa - právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;
 • e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa zameraných na oblasť, v ktorej bolo zákazníkovi poskytnuté živé podujatie a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;
 • mobilné číslo - za účelom informovania o stave objednávky, pripomienky pred živým tréningom a VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka - právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;
 • platobné údaje - technické zabezpečenie platby - právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.
Fotografie a video záznamy zo seminárov

Na niektorých mojich živých akciách - školeniach, seminároch, ... robím fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používam v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzu ku pozretiu. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte mi vedieť na mojich kontaktných údajoch pred usporiadaním živej akcie. Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Odporúčania na produkty na webstránkach

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame.

Komentáre na webstránkach

Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so spracovaním vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, e-mail, vaša stránka a obsah komentára), pričom zverejnené sú iba meno príp. aj priezvisko (ak ho zadáte) a obsah Vášho komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie som osobitným predpisom viazaná váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (príp. do namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Cookies  

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy bude spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať. 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov. 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám 

Väčšinu spracovateľských operácií robím sama a nepotrebujeme k nim 3. strany. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:SmartSelling - aplikácia pre komunikáciu, web a fakturáciuFacebook - FB pixelGoogle - Google Analyticsúčtovnícka firma Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba. 

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie 

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov  

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: petra@rodinnycoaching.sk.  

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránku so zásadami spracovania osobných údajov.  

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.  

Ak sa u vás niečo zmení alebo vidíte akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.  

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. 

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)  

Právo na výmaz (byť zabudnutý)Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.  

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budem informovať na e-mail. 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov 

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení 

E-maily s inšpiráciou, články či produkty a služby vám zasielam, ak ste mojim zákazníkom na základe nášho oprávneného záujmu. 

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. 

Mlčanlivosť 

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 22.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.